Бесплатан позив 0800-110-001    016/ 246 401 и 016 246 410

Јавне набавке велике и мале вредности – 2019

ПРЕДХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА МАЗУТ И УГАЉ 2019/20
Предходно обавештење за мазут – 2019/20
Предходно обавештење за угаљ – 2019/20
 
„ЈНВВ-Д-01/19 – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА „
ПОЗИВ
КОМКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕОМ УГОВОРУ
 
„ЈНМВ-Р-02/19 – ИЗГРАДЊА СПОЉАШЊЕГ ОСВЕТЉЕЊА У КОТЛАРНИЦИ ЦРВЕНА ЗВЕЗДА „
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОДГОВОР НА ПИТАЊА
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОБАВЕВШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
 
„ЈНМВ-У-03/19 – ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ „
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОДЛУКА ОДОДЕЛИ УГОВОРА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
 
„Н-Е-04/19 – НАБАВКА ПРИРОДНОГ ГАСА „
ПОЗИВ
ПОРУЏБЕНИЦА
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
 
„ЈНМВ-У-05/19 – ИЗРАДА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА“
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОДГОВОР НА ПИТАЊА И ПОЈАШЊЕЊА
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА У ПОСТУПКУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр.ЈНМВ-У-05/2019-ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ-УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА-У ПОНОВЉЕНОЈ ФАЗИ СТРУЧНЕ ОЦЕНЕ
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
 
„ЈНВВ-Д-06/19 – УЉЕ ЗА ЛОЖЕЊЕ – МАЗУТ ЗА СЕЗОНУ 2019/2020 „
 ПОЗИВ 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУНОМ УГОВОРУ
 
„ЈНВВ-Д-07/19 – УГАЉ ЗА СЕЗОНУ 2019/2020 „
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
 
„ЈНМВ-У-08/19 – АДВОКАТСКЕ УСЛУГЕ“
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 21.06.2019
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА СА ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 21.06.2019
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 28.06.2019.-1ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 28.06.2019.-2
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
 
„ЈНМВ-Р-09/19 – РЕМОНТ ПОКРЕТНЕ РЕШЕТКЕ НА КОТЛУ Т-12-КОТЛАРНИЦА ЦРВЕНА ЗВЕЗДА „
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
 
„ЈНВВ-Р-10/19 – ИЗГРАДЊА ПРИКЉУЧНОГ ТОПЛОВОДА ЗА СНАБДЕВАЊЕМ ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ ПОШТЕ КОД ЖЕЛЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПРИМАРНОГ ДЕЛА ТОПЛОТНЕ ПОДСТАНИЦЕ „
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОДГОВОР НА ЗАХТЕВ ЗА ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
 
„ЈНВВ-У-11/19 – ЗАМЕНА ЕКРАНСКИХ ЦЕВИ И ОХЛАДНОГ СНОПА НА КОТЛУ Т-12 ЦРВЕНА ЗВЕЗДА“
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА
 
„ЈНВВ-Р-12/19 – ШАМОТИРАЊЕ „
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА ОДГОВОР НА ПИТАЊА 09.08.2019
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
 
„ЈНМВ-Р-13/19 – ИЗГРАДЊА ПРИКЉУЧНОГ ТОПЛОВОДА ЗА СНАБДЕВАЊЕ ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ ОД УЛ. КОСТЕ СТАМЕНКОВИЋА ДО КП.БР. 5406/2 КО ЛЕСКОВАЦ (ГРАДИТЕЉ) „
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
 
„ЈНМВ-Д-14/19 – ПРОИЗВОДИ ОД ГВОЖЂА „
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА
 
„ЈНМВ-У-15/19 – ТРАНСПОРТ УЉА ЗА ЛОЖЕЊЕ – МАЗУТА „
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈАОдговор на питања
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
 
„ЈНМВ-У-16/19 – БАНКАРСКА ГАРАНЦИЈА „
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Биланс успеха 2018 Бруто биланс на дан 30.06.2019 Извештај о осталом резултату 2018 Извештај о променама на капиталу 2018 Извештај о токовима готовине 2018 Картон депонованих потписа (1) Картон депонованих потписа Напомене уз финансијске извештаје za 2018 Одлука о расподели добити Одлука о усвајању финансијског извештаја за 2018 ОП Образац Потврда о јавном објављивању редовног годишњег финансијског извештаја за 2018 Статут 2016 Одлука НО за банкарску гаранцију Одлука о оснивању 2016 Уговор за мазут 2019 Одговор на питање Додатна појашњења
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
 
„ЈНМВ-Д-17/19 – НАБАВКА ГОРИВА „
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Одговор на питања
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 2
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
 
„ЈНМВ-У-18/19 – ДЕПОНОВАЊЕ ШЉАКЕ „
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА
ОБАВЕШТЕЊЕ
 
„ЈНМВ-У-19/19 – ПРЕГЛЕД ОПРЕМЕ ПОД ПРИТИСКОМ И УНУТРАШЊЕ ГАСНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ „
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ-1
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ-2
ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ КОКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА
 
„ЈНМВ-У-20/19 – ДЕПОНОВАЊЕ ШЉАКЕ „
ПОЗИВ
КOНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОТУПКА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА