Бесплатан позив 0800-110-001    016/ 246 401 и 016 246 410

Рекламације

Служба формирана за рекламацију грађана позвати на бесплатни број тел:

 Служба формирана за рекламацију грађана

Пријава кварова тел. 

016/242-566

Рекламација на квалитет грејања тел.

016/242-566

Рекламације по рачуну тел. 

016/246-401

Рекламације слати на E-mail  

reklamacije@toplanaleskovac.rs

Служба формирана за рекламацију грађана позвати на бесплатни број тел:

0800/110-001