ОБАВЕШТЕЊЕ О НОВИМ РОКОВИМА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПЦИМА НАРУЏБЕНИЦЕ

Канцеларијски материјал позив спецификација  одлука о обустави
Репрезентација у просторијама послодавца позив спецификација наруџбеница
Признанице за шалтер и перфорирани папир за рачуне позив спецификација  наруџбеница
Обезбеђење објекта позив спецификација  наруџбеница
Пуњење тонера и набавка позив спецификација  наруџбеница
Мерење камиона и цистерни позив спецификација  наруџбеница
Услуге фотокопирања позив спецификација   наруџбеница
Со у гранулама за ХПВ-Црвена Звезда позив  спецификација  наруџбеница
Акорит-Течност за омекшавање воде позив спецификација  наруџбеница
Демонтажа,дефектажа, и ремонт циркулационих и рециркулационих пумпи позив спецификација  наруџбеница
Контрола ватрогасних апарата позив спецификација  наруџбеница
Анализа котловске воде позив спецификација  наруџбеница
Рачунарска опрема позив спецификација  наруџбеница
Термометар за мерење температуре ваздуха позив спецификација одлука о обустави

 

 

Грађевински радови унутрашњи                  позив спецификација  наруџбеница
Грађевински радови спљашњи  позив  спецификација  наруџбеница
 Крпљење тротоара и коловоза асфалтом  позив  спецификација  наруџбеница
 Сервисирање и поправка теретних возила  позив  спецификација  наруџбеница
 Сервисирање и поправка моторних возила позив  спецификација  наруџбеница
 Електроопрема  позив  спецификација наруџбеница
Канцеларијски материјал позив спецификација  одлукао о обустави
Мерење громобранских инсталација позив спецификација  наруџбеница
Канцеларијски материјал позив-поновљени поступак спецификација  наруџбеница
Мерење емисије гасова у ваздуху позив спецификација  наруџбеница
Снимање цеви на котловима позив  спецификација  наруџбеница
Набавка тринатријум фосфата и хидразин хидрата позив спецификација  наруџбеница
Израда пројекта позив

 спецификација

пројектни задатак

прилог 1

прилог 2

 наруџбеница
Програмски пакети за праћење прописа позив спецификација  наруџбеница
Успостављање система финансијског управљања и контроле (ФУК) позив спецификација  Одлука о обустави поступка
Оспособљавање радника позив спецификација

изјава

 наруџбеница
Демонтажа, монтажа и заваривање аксијалног компезатора Позив Спецификација наруџбеница
Резервни делови за путничка возила позив спецификација одлука о обустави поступка
Резервни делови за теретна возила позив спецификација  одлука о обустави поступка
Набавка уља, мазива и фитера позив спецификација наруџбеница
Фарбарски и молерски материјал позив спецификација наруџбеница
Ацетилен и кисеоник позив спецификација  наруџбеница
Баждарење вентила сигурности позив спецификација  наруџбеница
Баждарење манометара позив  спецификација

обавештење

наруџбеница
Алати позив спецификација наруџбеница
Услуге ревизије позив спецификација наруџбеница
Водоводни и санитарни материјал позив спецификација наруџбеница