Бесплатан позив 0800-110-001    016/ 246 401 и 016 246 410

Архива – 2017.година

ОБАВЕШТЕЊЕ О НОВИМ РОКОВИМА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПЦИМА НАРУЏБЕНИЦЕ

Канцеларијски материјалпозивспецификација одлука о обустави
Репрезентација у просторијама послодавцапозивспецификацијанаруџбеница
Признанице за шалтер и перфорирани папир за рачунепозивспецификација наруџбеница
Обезбеђење објектапозивспецификација наруџбеница
Пуњење тонера и набавкапозивспецификација наруџбеница
Мерење камиона и цистернипозивспецификација наруџбеница
Услуге фотокопирањапозивспецификација  наруџбеница
Со у гранулама за ХПВ-Црвена Звездапозив спецификација наруџбеница
Акорит-Течност за омекшавање водепозивспецификација наруџбеница
Демонтажа,дефектажа, и ремонт циркулационих и рециркулационих пумпипозивспецификација наруџбеница
Контрола ватрогасних апаратапозивспецификација наруџбеница
Анализа котловске водепозивспецификација наруџбеница
Рачунарска опремапозивспецификација наруџбеница
Термометар за мерење температуре ваздухапозивспецификацијаодлука о обустави
Грађевински радови унутрашњи                 позивспецификација наруџбеница
Грађевински радови спљашњи позив спецификација наруџбеница
 Крпљење тротоара и коловоза асфалтом позив спецификација наруџбеница
 Сервисирање и поправка теретних возила позив спецификација наруџбеница
 Сервисирање и поправка моторних возилапозив спецификација наруџбеница
 Електроопрема позив спецификацијанаруџбеница
Канцеларијски материјалпозивспецификација одлукао о обустави
Мерење громобранских инсталацијапозивспецификација наруџбеница
Канцеларијски материјалпозив-поновљени поступакспецификација наруџбеница
Мерење емисије гасова у ваздухупозивспецификација наруџбеница
Снимање цеви на котловимапозив спецификација наруџбеница
Набавка тринатријум фосфата и хидразин хидратапозивспецификација наруџбеница
Израда пројектапозив спецификацијапројектни задатакприлог 1прилог 2 наруџбеница
Програмски пакети за праћење прописапозивспецификација наруџбеница
Успостављање система финансијског управљања и контроле (ФУК)позивспецификација Одлука о обустави поступка
Оспособљавање радникапозивспецификација изјава наруџбеница
Демонтажа, монтажа и заваривање аксијалног компезатораПозивСпецификацијанаруџбеница
Резервни делови за путничка возилапозивспецификацијаодлука о обустави поступка
Резервни делови за теретна возилапозивспецификација одлука о обустави поступка
Набавка уља, мазива и фитерапозивспецификацијанаруџбеница
Фарбарски и молерски материјалпозивспецификацијанаруџбеница
Ацетилен и кисеоникпозивспецификација наруџбеница
Баждарење вентила сигурностипозивспецификација наруџбеница
Баждарење манометарапозив спецификација обавештењенаруџбеница
Алатипозивспецификацијанаруџбеница
Услуге ревизијепозивспецификацијанаруџбеница
Водоводни и санитарни материјалпозивспецификацијанаруџбеница

ПРЕTХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ
ПРЕTХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА МАЗУТ
ПРЕTХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УГАЉ
„ЈНМВ-У-18/17- ПРЕУЗИМАЊЕ, ТРАНСПОРТ И ЗБРИЊАВАЊЕ ШЉАКЕ
ПОЗИВ
КOНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
„ЈНМВ-У-17/17- УТОВАР, САКУПЉАЊЕ, ТРАНСПОРТ, СКЛАДИШТЕЊЕ/ДЕПОНОВАЊЕ ШЉАКЕ
ПОЗИВ
КOНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА
„ЈНМВ-Д-16/17- ХТЗ ОПРЕМА
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОДГОВОР НА ЗАХТЕВ
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
„ЈНМВ-У-15/17- ПРЕГЛЕД КОТЛОВА И ОПРЕМЕ ПОД ПРИТИСКОМ И УНУТРАШЊЕ ГАСНЕ ИНСТАЛАЦУЈЕ
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
„ЈНМВ-У-14/17- БАНКАРСКА ГАРАНЦИЈА
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
СТАТУТ
ОДЛУКА О ОСНИВАЊУ
ОДЛУКА НО
ОП ОБРАЗАЦ
Биланс стања-2016, Биланс успеха-2016, Бруто биланс 31.07.2017, Извештај о осталом резултату-2016, Извештај о променама на капиталу-2016, Извештај о токовима готовине-2016, Напомене уз финансијске извештаје-2016.
ПОЗИВ-ИЗМЕНА
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА-ИЗМЕНА
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 29.08.2017
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
„ЈНМВ-Д-13/17- РЕЗЕРВНЕ ПУМПЕ ЗА ПОДСТАНИЦЕ
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
„ЈНМВ-П-12/17- ИЗРАДА ЗАДЊЕГ ЕКРАНСКОГ ПАНЕЛА
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
„ЈНМВ-Д-11/17-НАБАВКА ВЕНТИЛА (С-17)
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
 ПИТАЊА И ОДГОВОРИДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА – 17.07.2017
 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
„ЈНМВ-У-10/17- ВЕНТИЛИ ЗА ШАХТЕ
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА
„ЈНМВ-У-09/17-УГРАДЊА ВЕНТИЛА И ЗАМЕНА ЦЕВИ НА КОТЛУ-КОТЛАРНИЦА-С-17
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
„ЈНВВ-У-08/17-ТРАНСПОРТ УЉА ЗА ЛОЖЕЊЕ – ТРАНСПОРТ МАЗУТА
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОДГОВОР НА ЗАХТЕВ ОД 15.5.
ОДГОВОР НА ПИТАЊА
ОДЛУКА О ДОЕЛИ УГОВОРА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
„ЈНВВ-Д-07/17- УЉЕ ЗА ЛОЖЕЊЕ 
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
 ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
„ЈНВВ-Д-06/17-УГАЉ ЗА СЕЗОНУ 2017/2018
ПОЗИВ
КОНКУРНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 11.5.ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 12.5.
 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
„ЈНМВ-Д-05/17-ПРОИЗВОДИ ОД ГВОЖЂА
 ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
„ЈНМВ-ПП-04/17-НАБАВКА И УГРАДЊА ВЕНТИЛАТОРА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ВАЗДУХА 
 ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
 МИШЉЕЊЕ УПРАВЕ ЗА ЈН О ПРИМЕНИ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
„ЈНМВ-У-03/17-ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ
 ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
„ЈНМВ-П-02/17-ЗАМЕНА ДИМНИХ ЦЕВИ НА КОТЛУ
 ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ПИТЊА И ОДГОВОРИ
ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА
„ЈНВВ-Д-01/17-ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА СТРУЈУ-2017
ОДЛУКА О ДЕДЕЛИ УГОВОРА ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ