Уградња опреме за индивидуално мерење

Обрачун на основу потрошње
15/05/2015
Обавештење о рекламацијама на погрешно обрачунате цене, на рачун или услуге грејања
23/06/2015

994У складу са законом о ефикасном коришћењу енергије,од октобра 2015.год. у примени ће бити тарифни систем наплате по утрошку који у овој фази значи очитавање потрошње на нивоу подстанице и даљу прерасподелу станарима по процентуалном учешћу њихових станова или пословних простора у укупној потрошњи тог објекта.Овакав начин наплате отвара могућност да грађани сами регулишу своју потрошњу и тако контролишу своје рачуне.Мерење топлотне енергије могуће је на два нивоа.Оно што представља обвезу Топлане јесте уградња калориметара у свим подстаницама и очитавање утрошка сваког месеца у грејној сезони.Друга могућност мерења потрошње топлотне енергије је на нивоу стамбене или пословне јединице и захтева уградњу опреме за индивидуално мерење,што је обавеза самих станара.Да би корисник могао директно да контролише свој рачун и да сам управља својом потрошњом,неопходно је да угради терморегулационе вентиле и мераче утрошка (калориметар или делитеље).Терморегулациони вентил одређује колику ће количину топлотне енергије преузети грејно тело док,такозвани,делитељ региструје колико је грејно тело преузело топлотне енергије у јединици времена.Правилним руковањем терморегулационим вентилом и рационалним коришћењем топлотне енергије,могуће је остварити значајно мању потрошњу топлотне енергије,односно смањити рачун за грејање.Набавка и уградња ових уређаја је у надлежности сваког власника стамбене или пословне јединице.Скупштине станара морају да се договоре и организују како би испуниле неопходан услов од минимум 65% уграђених мерача утрошка и саме одаберу произвођача опреме.Само произвођач који је испунио европске стандарде у смислу опреме и доставио довољно гаранције,може добити позитивно мишљење од Топлане и своју опрему понудити Лесковчанима.Обавезу очитавања те опреме преузима фирма која угради опрему у згради,као и доставу података о потрошњи,на основу којих се  корисницима издају рачуни,или ће ту обавезу преузети Топлана.Процедура уградње је једноставна и подразумева да Скупштина одабере произвођача опреме.Након уградње опреме врши се потписивање уговора између Скупштине станара,испоручиоца опреме и енергетског субјекта,којим се дефинишу права и обавезе свих потписника.Од момента уградње опреме објекат је у систему индивидуалног мерења,са могућношћу директне контроле рачуна који се издају искључиво на основу очитаних вредности.Топлана ће без надокнаде извршити припремне радње на унутрашњим инсталацијама како би омогућила уградњу мерача.Имајући у виду да је нови начин обрачуна широм Србије изазвао многе недоумице код корисника,за сва питања о тарифном систему можете поставити путем телефона 016/246-410,путем мејла: toplanale@gmail.com, или лично у техничкој служби Топлане у ул. 11.Октобра бр.25.