Бесплатан позив 0800-110-001    016/ 246 401 и 016 246 410

Индивидуално мерење

Ускладу са законом о ефикасном коришћењу енергије,од октобра 2015.год.

У складу са законом о ефикасном коришћењу енергије,од октобра 2015.год. у примени ће бити тарифни систем наплате по утрошку који у овој фази значи очитавање потрошње на нивоу подстанице и даљу прерасподелу станарима по процентуалном учешћу њихових станова или пословних простора у укупној потрошњи тог објекта.Овакав начин наплате отвара могућност да грађани сами регулишу своју потрошњу и тако контролишу своје рачуне. Мерење топлотне енергије могуће је на два нивоа.

Оно што представља обвезу Топлане јесте уградња калориметара у свим подстаницама и очитавање утрошка сваког месеца у грејној сезони. Друга могућност мерења потрошње топлотне енергије је на нивоу стамбене или пословне јединице и захтева уградњу опреме за индивидуално мерење, што је обавеза самих станара. Да би корисник могао директно да контролише свој рачун и да сам управља својом потрошњом, неопходно је да угради терморегулационе вентиле и мераче утрошка (калориметар или делитеље).

Терморегулациони вентил одређује колику ће количину топлотне енергије преузети грејно тело док, такозвани, делитељ региструје колико је грејно тело преузело топлотне енергије у јединици времена. Правилним руковањем терморегулационим вентилом и рационалним коришћењем топлотне енергије, могуће је остварити значајно мању потрошњу топлотне енергије,односно смањити рачун за грејање. Набавка и уградња ових уређаја је у надлежности сваког власника стамбене или пословне јединице.

Скупштине станара морају да се договоре и организују како би испуниле неопходан услов од минимум 65% уграђених мерача утрошка и саме одаберу произвођача опреме. Само произвођач који је испунио европске стандарде у смислу опреме и доставио довољно гаранције, може добити позитивно мишљење од Топлане и своју опрему понудити Лесковчанима. Обавезу очитавања те опреме преузима фирма која угради опрему у згради,као и доставу података о потрошњи, на основу којих се  корисницима издају рачуни,или ће ту обавезу преузети Топлана. Процедура уградње је једноставна и подразумева да Скупштина одабере произвођача опреме.

Након уградње опреме врши се потписивање уговора између Скупштине станара,испоручиоца опреме и енергетског субјекта, којим се дефинишу права и обавезе свих потписника. Од момента уградње опреме објекат је у систему индивидуалног мерења,са могућношћу директне контроле рачуна који се издају искључиво на основу очитаних вредности. Топлана ће без надокнаде извршити припремне радње на унутрашњим инсталацијама како би омогућила уградњу мерача. Имајући у виду да је нови начин обрачуна широм Србије изазвао многе недоумице код корисника,за сва питања о тарифном систему можете поставити путем телефона 016/246-410,путем мејла: office@toplanaleskovac.rs, или лично у техничкој служби Топлане у ул. 11.Октобра бр.25.