Јавне набавке отворени поступак-2021.г.

„ЈН-У-01/2021 – ДЕПОНОВАЊЕ ШЉАКЕ „
https://jnportal.ujn.gov.rs/konzola -ознака објављеног огласа 2021/S F05-0000008
Одлука о обустави поступка
JN-D-02/21ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
https://jnportal.ujn.gov.rs/konzola – ознака објављеног огласа 2021/S F05-0001022
JN-D-03/21НАБАВКА ПРИРОДНОГ ГАСА
https://jnportal.ujn.gov.rs/konzola – ознака објављеног огласа 2021/S F05-0001712