Набавка отвореног поступка за мазут-2022/S F05-0000224

-https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/67067

-Одлука о обустави

-Обавештење о обустави поступка

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЈН-Д-2/22 .-https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/71971
БАЖДАРЕЊЕ КАЛОРИМЕТРА ЈН-У-04/22-бр,. огласа  2022/S
F05-0002234-https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/84626
ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ ЈН-У-05/22- бр. 2022/S F05-0003005 –https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/89415
УГАЉ – ЈН-Д-06/22-2022/S F05-0003052 –https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/89708
НАБАВКА ГАСА -ЈН-Д 07/22/ 2022/S F05-0004335 – https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/97640
НАБАВКА МАЗУТА -ЈН-Д-8/22 2022/S F05-0004535 – https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/98678
ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ -ЈН-У (реконструкција котларнице Дубочица) – 2022/S F05-0004653 –https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/99717
ГАС – НД-10/22 П- 2022/S F05-0005299-https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/106156
НАБАВКА И УГРАДЊА ГОРИОНИКА -ЈН-У/11/22-https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/118295