„ЈНМВ-У-18/17- ПРЕУЗИМАЊЕ, ТРАНСПОРТ И ЗБРИЊАВАЊЕ ШЉАКЕ

ПОЗИВ
КOНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

„ЈНМВ-У-17/17- УТОВАР, САКУПЉАЊЕ, ТРАНСПОРТ, СКЛАДИШТЕЊЕ/ДЕПОНОВАЊЕ ШЉАКЕ

ПОЗИВ
КOНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

 

„ЈНМВ-Д-16/17- ХТЗ ОПРЕМА

ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОДГОВОР НА ЗАХТЕВ
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

„ЈНМВ-У-15/17- ПРЕГЛЕД КОТЛОВА И ОПРЕМЕ ПОД ПРИТИСКОМ И УНУТРАШЊЕ ГАСНЕ ИНСТАЛАЦУЈЕ

ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

„ЈНМВ-Д-13/17- РЕЗЕРВНЕ ПУМПЕ ЗА ПОДСТАНИЦЕ

ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

„ЈНМВ-У-14/17- БАНКАРСКА ГАРАНЦИЈА

ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
СТАТУТ
ОДЛУКА О ОСНИВАЊУ
ОДЛУКА НО
ОП ОБРАЗАЦ
Биланс стања-2016, Биланс успеха-2016, Бруто биланс 31.07.2017, Извештај о осталом резултату-2016, Извештај о променама на капиталу-2016, Извештај о токовима готовине-2016, Напомене уз финансијске извештаје-2016.
ПОЗИВ-ИЗМЕНА
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА-ИЗМЕНА
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 29.08.2017
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

 

„ЈНМВ-П-12/17- ИЗРАДА ЗАДЊЕГ ЕКРАНСКОГ ПАНЕЛА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

„ЈНМВ-У-10/17- ВЕНТИЛИ ЗА ШАХТЕ

ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

 

„ЈНМВ-У-09/17-УГРАДЊА ВЕНТИЛА И ЗАМЕНА ЦЕВИ НА КОТЛУ-КОТЛАРНИЦА-С-17

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

„ЈНМВ-Д-11/17-НАБАВКА ВЕНТИЛА (С-17)

ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
 ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА – 17.07.2017

 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

„ЈНМВ-Д-05/17-ПРОИЗВОДИ ОД ГВОЖЂА

 ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

„ЈНМВ-ПП-04/17-НАБАВКА И УГРАДЊА ВЕНТИЛАТОРА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ВАЗДУХА 

 ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
 МИШЉЕЊЕ УПРАВЕ ЗА ЈН О ПРИМЕНИ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

„ЈНМВ-У-03/17-ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ

 ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

„ЈНМВ-П-02/17-ЗАМЕНА ДИМНИХ ЦЕВИ НА КОТЛУ

 ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ПИТЊА И ОДГОВОРИ
ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА