ПРЕДХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА МАЗУТ И УГАЉ 2019/20

Предходно обавештење за мазут – 2019/20
Предходно обавештење за угаљ – 2019/20
 

„ЈНВВ-Д-01/19 – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА „

ПОЗИВ
КОМКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕОМ УГОВОРУ
 

„ЈНМВ-Р-02/19 – ИЗГРАДЊА СПОЉАШЊЕГ ОСВЕТЉЕЊА У КОТЛАРНИЦИ ЦРВЕНА ЗВЕЗДА „

ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОДГОВОР НА ПИТАЊА
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОБАВЕВШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
 

„ЈНМВ-У-03/19 – ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ „

ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОДЛУКА ОДОДЕЛИ УГОВОРА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
 

„Н-Е-04/19 – НАБАВКА ПРИРОДНОГ ГАСА „

ПОЗИВ
ПОРУЏБЕНИЦА
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
 

„ЈНМВ-У-05/19 – ИЗРАДА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА“

ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОДГОВОР НА ПИТАЊА И ПОЈАШЊЕЊА
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА У ПОСТУПКУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр.ЈНМВ-У-05/2019-ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ-УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА-У ПОНОВЉЕНОЈ ФАЗИ СТРУЧНЕ ОЦЕНЕ
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
 

„ЈНВВ-Д-06/19 – УЉЕ ЗА ЛОЖЕЊЕ – МАЗУТ ЗА СЕЗОНУ 2019/2020 „

 ПОЗИВ 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУНОМ УГОВОРУ
 

„ЈНВВ-Д-07/19 – УГАЉ ЗА СЕЗОНУ 2019/2020 „

ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
 

„ЈНМВ-У-08/19 – АДВОКАТСКЕ УСЛУГЕ“

ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 21.06.2019
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА СА ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 21.06.2019

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 28.06.2019.-1

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 28.06.2019.-2

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
 

„ЈНМВ-Р-09/19 – РЕМОНТ ПОКРЕТНЕ РЕШЕТКЕ НА КОТЛУ Т-12-КОТЛАРНИЦА ЦРВЕНА ЗВЕЗДА „

ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
 

„ЈНВВ-Р-10/19 – ИЗГРАДЊА ПРИКЉУЧНОГ ТОПЛОВОДА ЗА СНАБДЕВАЊЕМ ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ ПОШТЕ КОД ЖЕЛЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПРИМАРНОГ ДЕЛА ТОПЛОТНЕ ПОДСТАНИЦЕ „

ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОДГОВОР НА ЗАХТЕВ ЗА ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
 

„ЈНВВ-У-11/19 – ЗАМЕНА ЕКРАНСКИХ ЦЕВИ И ОХЛАДНОГ СНОПА НА КОТЛУ Т-12 ЦРВЕНА ЗВЕЗДА“

ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА
 

„ЈНВВ-Р-12/19 – ШАМОТИРАЊЕ „

ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА ОДГОВОР НА ПИТАЊА 09.08.2019
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
 

„ЈНМВ-Р-13/19 – ИЗГРАДЊА ПРИКЉУЧНОГ ТОПЛОВОДА ЗА СНАБДЕВАЊЕ ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ ОД УЛ. КОСТЕ СТАМЕНКОВИЋА ДО КП.БР. 5406/2 КО ЛЕСКОВАЦ (ГРАДИТЕЉ) „

ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
 

„ЈНМВ-Д-14/19 – ПРОИЗВОДИ ОД ГВОЖЂА „

ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА
 

„ЈНМВ-У-15/19 – ТРАНСПОРТ УЉА ЗА ЛОЖЕЊЕ – МАЗУТА „

ПОЗИВ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Одговор на питања

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
 

„ЈНМВ-У-16/19 – БАНКАРСКА ГАРАНЦИЈА „

ПОЗИВ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Биланс успеха 2018

Бруто биланс на дан 30.06.2019

Извештај о осталом резултату 2018

Извештај о променама на капиталу 2018

Извештај о токовима готовине 2018

Картон депонованих потписа (1)

Картон депонованих потписа

Напомене уз финансијске извештаје za 2018

Одлука о расподели добити

Одлука о усвајању финансијског извештаја за 2018

ОП Образац

Потврда о јавном објављивању редовног годишњег финансијског извештаја за 2018

Статут 2016

Одлука НО за банкарску гаранцију

Одлука о оснивању 2016

Уговор за мазут 2019

Одговор на питање

Додатна појашњења

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
 

„ЈНМВ-Д-17/19 – НАБАВКА ГОРИВА „

ПОЗИВ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Одговор на питања
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 2
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
 

„ЈНМВ-У-18/19 – ДЕПОНОВАЊЕ ШЉАКЕ „

ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА
ОБАВЕШТЕЊЕ
 

„ЈНМВ-У-19/19 – ПРЕГЛЕД ОПРЕМЕ ПОД ПРИТИСКОМ И УНУТРАШЊЕ ГАСНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ „

ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ-1
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ-2
ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ КОКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА
 

„ЈНМВ-У-20/19 – ДЕПОНОВАЊЕ ШЉАКЕ „

ПОЗИВ
КOНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА