ОБАВЕШТЕЊЕ О НОВИМ РОКОВИМА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПЦИМА НАРУЏБЕНИЦЕ

Канцеларијски материјал позив спецификација  одлука о обустави
Репрезентација у просторијама послодавца позив спецификација наруџбеница
Признанице за шалтер и перфорирани папир за рачуне позив спецификација  наруџбеница
Обезбеђење објекта позив спецификација  наруџбеница
Пуњење тонера и набавка позив спецификација  наруџбеница
Мерење камиона и цистерни позив спецификација  наруџбеница
Услуге фотокопирања позив спецификација   наруџбеница
Со у гранулама за ХПВ-Црвена Звезда позив  спецификација  наруџбеница
Акорит-Течност за омекшавање воде позив спецификација  наруџбеница
Демонтажа,дефектажа, и ремонт циркулационих и рециркулационих пумпи позив спецификација  наруџбеница
Контрола ватрогасних апарата позив спецификација  наруџбеница
Анализа котловске воде позив спецификација  наруџбеница
Рачунарска опрема позив спецификација  наруџбеница
Термометар за мерење температуре ваздуха позив спецификација одлука о обустави

 

 

Грађевински радови унутрашњи                  позив спецификација  наруџбеница
Грађевински радови спљашњи  позив  спецификација  наруџбеница
 Крпљење тротоара и коловоза асфалтом  позив  спецификација  наруџбеница
 Сервисирање и поправка теретних возила  позив  спецификација  наруџбеница
 Сервисирање и поправка моторних возила позив  спецификација  наруџбеница
 Електроопрема  позив  спецификација наруџбеница
Канцеларијски материјал позив спецификација  одлукао о обустави
Мерење громобранских инсталација позив спецификација  наруџбеница
Канцеларијски материјал позив-поновљени поступак спецификација  наруџбеница
Мерење емисије гасова у ваздуху позив спецификација  наруџбеница
Снимање цеви на котловима позив  спецификација  наруџбеница
Набавка тринатријум фосфата и хидразин хидрата позив спецификација  наруџбеница
Израда пројекта позив

 спецификација

пројектни задатак

прилог 1

прилог 2

 наруџбеница
Програмски пакети за праћење прописа позив спецификација  наруџбеница
Успостављање система финансијског управљања и контроле (ФУК) позив спецификација  Одлука о обустави поступка
Оспособљавање радника позив спецификација изјава  наруџбеница
Демонтажа, монтажа и заваривање аксијалног компезатора Позив Спецификација наруџбеница
Резервни делови за путничка возила позив спецификација одлука о обустави поступка
Резервни делови за теретна возила позив спецификација  одлука о обустави поступка
Набавка уља, мазива и фитера позив спецификација наруџбеница
Фарбарски и молерски материјал позив спецификација наруџбеница
Ацетилен и кисеоник позив спецификација  наруџбеница
Баждарење вентила сигурности позив спецификација  наруџбеница
Баждарење манометара позив  спецификација обавештење наруџбеница
Алати позив спецификација наруџбеница
Услуге ревизије позив спецификација наруџбеница
Водоводни и санитарни материјал позив спецификација наруџбеница

 

 

 

ПРЕTХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ

ПРЕTХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА МАЗУТ
ПРЕTХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УГАЉ

 

„ЈНМВ-У-18/17- ПРЕУЗИМАЊЕ, ТРАНСПОРТ И ЗБРИЊАВАЊЕ ШЉАКЕ

ПОЗИВ
КOНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

„ЈНМВ-У-17/17- УТОВАР, САКУПЉАЊЕ, ТРАНСПОРТ, СКЛАДИШТЕЊЕ/ДЕПОНОВАЊЕ ШЉАКЕ

ПОЗИВ
КOНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

 

„ЈНМВ-Д-16/17- ХТЗ ОПРЕМА

ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОДГОВОР НА ЗАХТЕВ
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

„ЈНМВ-У-15/17- ПРЕГЛЕД КОТЛОВА И ОПРЕМЕ ПОД ПРИТИСКОМ И УНУТРАШЊЕ ГАСНЕ ИНСТАЛАЦУЈЕ

ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

„ЈНМВ-У-14/17- БАНКАРСКА ГАРАНЦИЈА

ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
СТАТУТ
ОДЛУКА О ОСНИВАЊУ
ОДЛУКА НО
ОП ОБРАЗАЦ
Биланс стања-2016, Биланс успеха-2016, Бруто биланс 31.07.2017, Извештај о осталом резултату-2016, Извештај о променама на капиталу-2016, Извештај о токовима готовине-2016, Напомене уз финансијске извештаје-2016.
ПОЗИВ-ИЗМЕНА
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА-ИЗМЕНА
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 29.08.2017
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

 

„ЈНМВ-Д-13/17- РЕЗЕРВНЕ ПУМПЕ ЗА ПОДСТАНИЦЕ

ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

„ЈНМВ-П-12/17- ИЗРАДА ЗАДЊЕГ ЕКРАНСКОГ ПАНЕЛА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

„ЈНМВ-Д-11/17-НАБАВКА ВЕНТИЛА (С-17)

ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
 ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА – 17.07.2017

 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

„ЈНМВ-У-10/17- ВЕНТИЛИ ЗА ШАХТЕ

ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

 

 

„ЈНМВ-У-09/17-УГРАДЊА ВЕНТИЛА И ЗАМЕНА ЦЕВИ НА КОТЛУ-КОТЛАРНИЦА-С-17

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

„ЈНВВ-У-08/17-ТРАНСПОРТ УЉА ЗА ЛОЖЕЊЕ – ТРАНСПОРТ МАЗУТА

ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОДГОВОР НА ЗАХТЕВ ОД 15.5.
ОДГОВОР НА ПИТАЊА
ОДЛУКА О ДОЕЛИ УГОВОРА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

„ЈНВВ-Д-07/17- УЉЕ ЗА ЛОЖЕЊЕ 

ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
 ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

„ЈНВВ-Д-06/17-УГАЉ ЗА СЕЗОНУ 2017/2018

ПОЗИВ
КОНКУРНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 11.5.ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 12.5.
 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

„ЈНМВ-Д-05/17-ПРОИЗВОДИ ОД ГВОЖЂА

 ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

„ЈНМВ-ПП-04/17-НАБАВКА И УГРАДЊА ВЕНТИЛАТОРА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ВАЗДУХА 

 ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
 МИШЉЕЊЕ УПРАВЕ ЗА ЈН О ПРИМЕНИ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

„ЈНМВ-У-03/17-ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ

 ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

„ЈНМВ-П-02/17-ЗАМЕНА ДИМНИХ ЦЕВИ НА КОТЛУ

 ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ПИТЊА И ОДГОВОРИ
ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

 

„ЈНВВ-Д-01/17-ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА СТРУЈУ-2017
ОДЛУКА О ДЕДЕЛИ УГОВОРА ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ