ОБАВЕШТЕЊЕ О НОВИМ РОКОВИМА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПЦИМА НАРУЏБЕНИЦЕ

Баждарење манометра позив спецификација наруџбеница
Набавка и одржавање видео надзора позив спецификација наруџбеница
Снимање цеви на котловима у котларницама Ц.Звезда и Дубочица позив спецификација наруџбеница
Дератизација позив спецификација наруџбеница
Колективно осигурање радника од незгоде позив спецификација наруџбеница
Манометри позив спецификација наруџбеница
Термометри позив спецификација наруџбеница
Израда акта о процени ризика позив спецификација и упутство  наруџбеница
Водоводни материјал позив спецификација  наруџбеница
Услуге ревизије позив спецификација  наруџбеница
Ваздушни водови позив спецификација  наруџбеница
Набавка алата
позив спецификација  наруџбеница
Уравнотежење радног кола вентилатора позив спецификација  наруџбеница
Уља, Мазива и Филтери позив спецификација наруџбеница
Фарбарско – Молерски Материјал позив спецификација  наруџбеница
Баждарење Вентила Сигурности позив спецификација  наруџбеница
Ацетилен и Кисеоник позив спецификација  наруџбеница
Делови за путничка возила позив спецификација  наруџбеница
Довод свежег ваздуха у котларници С-17
позив спецификација  наруџбеница
Преглед и испитивање система

за изједначавање потенцијала

позив спецификација

 Одлука о

обустави поступка

Набавка рачунарске опреме позив спецификација наруџбеница
Програми за електронско праћење прописа позив спецификација  наруџбеница
Хидразин хидрат тринатријум фосфат позив спецификација наруџбеница
Анализа котловске воде позив спецификација наруџбеница
Услуге геометра

позив

спецификација  наруџбеница
ТТ инсталације

позив

спецификација  наруџбеница
Електроопрема

позив

спецификација наруџбеница
Унутрашњи грађевински радови

позив

спецификација наруџбеница
Спољашњи грађевински радови

позив

спецификација наруџбеница
Крпљење тротоара и коловоза асфалтом

позив

спецификација наруџбеница
Сервисирање и поправка рачунарске опреме

позив

спецификација наруџбеница
Одржавање и поправа теретних возила

(улф и трактор)

позив

спецификација  наруџбеница
Одржавање и поправка моторних возила

позив

спецификација  наруџбеница
Преглед очног лекара

позив

 наруџбеница
Адитиви

позив

спецификација наруџбеница
Пуњење тонера позив спецификација наруџбеница
Услуге фотокопирања позив спецификација наруџбеница
Мерење емисија загађујућих материја позив спецификација наруџбеница
Мерење камиона и цистерни позив спецификација наруџбеница
Признанице за шалтер, перфорирани

папир и читалачки лист

позив спецификација наруџбеница
Услуге обезбеђења позив спецификација наруџбеница
Акорит позив спецификација наруџбеница
Со у гранулама позив спецификација наруџбеница
Репрезентација код послодавца позив спецификација наруџбеница
Канцеларијски материјал позив спецификација наруџбеница

 

НАЗИВ И БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ЈНМВ-21/16-„ХТЗ-Опрема“

ПОЗИВ
ПОЗИВ 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ПИТАЊА И ОДГОВОР
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 23.09.2016
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

НАЗИВ И БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ЈНМВ-20/16-„Лоптасти вентили“

ПОЗИВ
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 

НАЗИВ И БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ЈНМВ-19/16-„Банкарска гаранција“ 

ПОЗИВ
ПОЗИВ ЗА БАНКАРСКУ ГАРАНЦИЈУ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
СТАТУТ
ОДЛУКА О ОСНИВАЊУ
ПРИЛОЗИ УЗ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ
БРУТО БИЛАНС 31.5.2016.
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

НАЗИВ И БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ЈНМВ-18/16-„Визуелни преглед опреме под притиском“ 

ПОЗИВ

 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 ПОЗИВ
ОДГОВОР НА ЗАХТЕВ У ВЕЗИ-ЈНМВ-18/16
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ ВЕЗАНИ ЗА КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ
ОДГОВОР НА ЗАХТЕВ ОД 15-09-2016
ОДЛУКА О ИЗМЕНИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
ОДГОВОР НА ЗАХТЕВ ОД 19.09.2016
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

НАЗИВ И БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ЈНМВ-17/16 -„Вентили за шахте

ПОЗИВ
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

 

НАЗИВ И БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ЈНМВ-16/16 -„Сакупљање, Транспорт,Складиштење и Депоновање Шљаке

ПОЗИВ
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

НАЗИВ И БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ЈНМВ-15/16-„Шамотирање

ПОЗИВ
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

НАЗИВ И БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ЈНВВ-14/16-„Израда,Реконструкција Топловода“ 

ПОЗИВ
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА
ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОБАВЕШ.О ЗАКЉУЧЕЊОМ УГОВОРА

 

НАЗИВ И БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ЈНВВ-13/16-„Транспорт уља за ложење (Транспорт Мазута)“ 

ПОЗИВ
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Oдговор на захтев за додатно појашњење и питања од18.04.2016
ОДГОВОР НА ЗАХТЕВ ЗА ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА
ОДГОВОР НА ЗАХТЕВ ЗА ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА
Измена конкурсне документације са прилозима
Конкурсна документација-друга измена
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
 ОДГОВОР НА ЗАХТЕВ ЗА ДОДОТНА ПОЈАШЊЕЊА ОД 07.06.2016.

 

НАЗИВ И БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ЈНВВ-12/16-„Уље за ложење – за сезону 2016/2017

ПОЗИВ
 ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ
ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОБАВЕШТЕЊЕ О  ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

НАЗИВ И БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ЈНВВ-11/16 -„Набавка добара –  Угаљ за сезону 2016/2017

ПОЗИВ
 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

НАЗИВ И БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ЈНВВ-10/16-„Набавка и уградња горионика“ 

ПОЗИВ
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ТЕХНИЧКОЈ ГРЕШЦИ У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ – 26.04.2016.
ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ОДГОВОР НА ПИТАЊА 1
ОДГОВОР НА ПИТАЊА 2
ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ОТВОРЕНОГ ПОСТУПКА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

 

НАЗИВ И БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ЈНВВ-09/16-„Реконструкција подставница“ 

ПОЗИВ
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК И ОПИС ПОДСТАНИЦА
ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА
ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА
ОДГОВОР НА ЗАХТЕВ ЗА ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА
ОДГОВОР НА ЗАХТЕВ ЗА ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

НАЗИВ И БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ЈНВВ-08/16-„Набавка и уградња филтера за пречишћавање продукта сагоревања – Котларница С-17“ 

ПОЗИВ
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

НАЗИВ И БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ЈНМВ-07/16-„Производи од гвожђа

ПОЗИВ
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

НАЗИВ И БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ЈНВВ-6/16-„Израда главног пројекта реконструкције топловода 

ПОЗИВ
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Прилози уз конкурну докуметацију – пројектовање А
Прилози уз конкурну докуметацију – пројектовање Б
ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

НАЗИВ И БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ЈНВВ-05/16-„Електрична енергија

ПОЗИВ
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

НАЗИВ И БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ЈНВВ-04/16-„Набавка испорука и уградња филтера пречишћавања продукта сагоревања

ПОЗИВ
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

НАЗИВ И БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ЈНМВ-03/16-„Набавка и уградња фреквентне, мрежне пумпе- котларница Дубочица

ПОЗИВ
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОБАВЕШТЕЊЕ И ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

НАЗИВ И БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ЈНМВ-02/16-„Прање мазутних цистерни

ПОЗИВ
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОБАВЕШТЕЊЕ  О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

НАЗИВ И БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ЈНМВ-01/16-„Набавка, испорука и уградња дизел агрегата за котларницу Црвена Звезда

ПОЗИВ
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА
ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ – 20.06.2016.
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ – 21.01.2016/1
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ – 21.01.2016/2
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ – 22.01.2016.
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ