НАЗИВ И БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

“ ЈНМВ- У-21/2015 Преглед, разврставање и испитивање опреме под притиском

ПОЗИВ
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ – 02.07.2015.
ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ