НАЗИВ И БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

“ ЈНMB-У-07/2015 Адвотатске услуге – заступање и правна помоћ

ПОЗИВ
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ