ОБАВЕШТЕЊЕ – ЗАКОН О ИЗВРШЕЊУ И ОБЕЗБЕЂЕЊУ

call-600x330

Обавештавамо наше кориснике да је од 01.07.2016 године ступио на снагу нови Закон о извршењу и обезбеђењу по коме комунална предузећа нису у обавези да корисницима комуналних услуга шаљу опомене о измирењу дуга (чл.393 ЗИО).

Молимо наше кориснике да на време измирују своје обавезе како би избегли додатне трошкове извршитеља.

—————————————————————————-

ОБАВЕШТЕЊЕ – ОДЛУКА О УСЛОВИМА И НАЧИНУ СНАБДЕВАЊА ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМcall-600x330

 

Сви корисници услуга ЈКП „Топлана“-Лесковац-купци топлотне енергије,обавештавамо да је Скупштина града Лесковца на седници одржаној 19.09.2013.године. усвојила Одлуку о условима и начину снабдевања топлотном енергијом.

Одлука је објављена у „Службеном гласнику“ града Лесковца бр. 15/2013 од 20.09.2013.године.Одлука је ступила на снагу осмог дана објављивања у Службеном гласнику.

Текст одлуке можете погледати на сајту Топлане у кориснику „ОДЛУКЕ“.

_____________________________

ОБАВЕШТЕЊЕ – УЧЕШЋЕ НА ТЕНДЕРИМА

call-600x330

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ПОНУЂАЧИМА ЗА УЧЕШЋЕ НА ТЕНДЕРИМА КОЈЕ РАСПИСУЈЕ ЈКП „ТОПЛАНА“ ЛЕСКОВАЦ

 

У складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012) и одговарајућим подзаконским актима, ЈКП „Топлана“ Лесковац ул. 11.Октобра бр 25 као наручилац, врши набавку добара, услуга и радова.

Заинтересовани понуђачи који преузму конкурсну документацију са сајта ЈКП“Топлана“ Лесковац- www.toplanaleskovac.rs , дужни су да писаним путем на адресу наручиоца или путем факса број 016/246-410, потврде, да су заинтересовани за учествовање у поступку јавне набавке (навести број набавке и назив тендера).

На основу потврде коју доставе заинтересовани понуђачи, ЈКП „Топлана“ Лесковац, (као наручилац) ће током трајање рока за преузимање документације и достављања понуда, факсом или путем поште на адресу коју наведе понуђач у потврди о преузимању документације, имати обавезу да путем поште доставља све измене и допуне конкурсне документације  као и појашњења конкурсне документације, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012).

Понуђачи који су преузели конкурсну документацију са сајта и о томе писани путем обавестили Наручиоца могу, у писаном облику,тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде у складу са напред наведеним чланом закона.

Измене, допуне и појашњења конкурсне документације биће постављене на сајту Топлане истог дана када буду прослеђене свим евидентираним понуђачима.

 


 

ОБАВЕШТЕЊЕ – ПРАВО НА ОСЛОБАЂАЊЕ ОД ОБАВЕЗА ПЛАЋАЊА РАЧУНА ЗА ГРЕЈАЊЕ 

 

Обавештавају се корисници услуга ЈКП „Топлана“ Лесковац да је Градско веће Града Лесковца на 56. седници одржаној 22. јануара 2018. године донело одлуку на основу које се ослобађају обавезе плаћања рачуна за грејање следећа домаћинства:

  • Домаћинства корисника права на новчану социјалну помоћ која то остварују преко центра за социјални рад по закону о социјалној заштити,

  • Домаћинства корисника увећаног додатка за помоћ и негу другог лица, под условом да су то право на туђу негу и помоћ остварили преко центра за социјални рад.

Ослобађање обавезе плаћања одобрава ЈКП „Топлана“ Лесковац на основу потврде и решења центра за социјални рад у Лесковцу за период од 01.јануара 2018. године до децембра 2018. године.