Обавештење о рекламацијама на погрешно обрачунате цене, на рачун или услуге грејања

Уградња опреме за индивидуално мерење
15/05/2015
Уговори о испоруци и продаји топлотне енергије-прочитај и преузми
10/03/2016

Обавештавамо купце топлотне енергије да у складу са чл. 56. Закона о заштити потрошача („Службени Гласник РС“ бр. 62/2014), купац топлотне енергије-потрошач може приложити рекламацију на погрешно обрачунате цене, на рачун или услуге грејања а  ради остваривања својих права у складу са наведеним Законом. 

Рекламација се може поднети сваког радног дана (понедељак-петак) у времену од 08:00-14:00 часова, писаним путем на адреси: ЈКП „Топлана“ Лесковац, ул. 11. октобар бр. 25., или лично у канцеларији бр. 14. или елетронским путем на E-маил: reklamacije@toplanaleskovac.rs уз доставу одређене документације. Лице задужено за пријем рекламација је Никола Цакић – Референт за односе са купцима.

Потрошачи могу користити бесплатну телефонску линију у вези са питањима и проблемима прикључивања на дистрибутивну мрежу, као и квалитетом  и коришћењем услуга од општег економског интереса. Контакт Телефон: 0800-110-001.

Лице задужено за пријем рекламација је дужно да води евиденцију о пријему рекламација и да потрошачу изда писану потврду или елктронским путем потврди пријем рекламације, односно саопшти број под којим је заведена рекламација у евиденцији примљених рекламација.

Обавештење објавити на огласној табли предузећа, улазним вратима, шалтеру обједињене наплате и сајту Топлане:toplanaleskovac.rs.

ЈКП „ТОПЛАНА“ ЛЕСКОВАЦ