Јавне набавке отворени поступак-2021.г.

„ЈН-У-01/2021 – ДЕПОНОВАЊЕ ШЉАКЕ „
https://jnportal.ujn.gov.rs/konzola -oznaka objavljenog oglasa 2021/S 
F05-0000008
Одлука о обустави поступка